Lao động việc làm

Lao động là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. người lao động và người sử dụng lao động chỉ có thể hài hòa lợi ích trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ những quy định của pháp luật về lao động, thực hiện hợp đồng lao động một cách trung thực, thiện chí, các văn bản nội quy, thỏa ước lao động phải rõ ràng. Lao động cũng là một vấn đề thường xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp do sự xung đột lợi ích giữa các bên. Với đội ngũ Luật sư nhiều kinh nghiệm, Legal house chuyên cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân những tư vấn về soạn thảo hợp đòng lao động, quy chuẩn nội bộ doanh nghiệp và trực tiếp đại diện tranh tụng nếu có tranh cấp xảy ra giữa các bên. Dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

• Tư vấn quy định pháp luật về việc làm và giải quyết việc làm;

•  Tư vấn quy định về hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, Bảo hiểm xã hội,…

•  Tư vấn các quy định pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

•   Tư vấn quy định về thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành.

•  Tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động.